Cảnh báo!!! Ứng dụng này ĐÁNH CẮP TOÀN BỘ THÔNG TIN của bạn (và đánh bại Bphone B86)!!